Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2023

AUPARK a. s.

Úč POD

AUPARK a. s.

Úč POD
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 508 898 643 484 763 835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 148 284 959 133 972 916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 7 525 000 7 525 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 7 525 000 7 525 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 886 479 886 479
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 886 479 886 479
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 16 275 077 -279 201
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 16 275 077 -279 201
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 113 840 638 148 141 288
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 136 141 288 148 141 288
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -22 300 650
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 9 757 765 -22 300 650
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 359 124 897 349 184 954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 123 807 633 116 168 903
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 68 948 938 68 948 938
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 179 343 179 966
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 2 622 808 3 303 254
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 353 419
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 52 056 544 43 383 326
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 229 500 000 229 500 000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 4 926 125 2 818 256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 3 508 421 2 191 863
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 506 782
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 3 508 421 1 685 081
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 368 685 490 627
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 22 791
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 3 088
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 1 049 019 109 887
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 838 430 688 278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 838 430 688 278
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 52 709 9 517
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 1 488 787 1 605 965
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 597 804
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 1 486 772 1 000 973
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 2 015 7 188

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.