Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.10.2014

EUROCOM Investment, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

EUROCOM Investment, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 35 561 685 6 423 333 29 138 352 28 452 253
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 32 556 924 6 295 796 26 261 128 26 123 981
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 111 153 62 716 48 437 58 286
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 67 252 55 582 11 670 14 934
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 43 901 7 134 36 767 43 352
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 32 440 871 6 229 011 26 211 860 26 064 864
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 2 356 068 2 356 068 2 597 075
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 26 969 134 4 239 568 22 729 566 13 757 788
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 2 642 405 1 989 443 652 962 397 332
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 426 121 426 121 8 788 270
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 47 143 47 143 524 399
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 4 900 4 069 831 831
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 831 831 831
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24 4 069 4 069
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 2 664 071 127 537 2 536 534 2 127 136
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 50 919 50 919 17 654
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 32 978 32 978 10 524
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 17 941 17 941 7 130
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 57 473 57 473 38 590
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44 6 765 6 765
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 50 708 50 708 38 590
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 1 775 735 127 537 1 648 198 1 528 932
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 1 448 736 23 582 1 425 154 561 738
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 153 071 153 071 729 536
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 173 928 103 955 69 973 237 658
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 779 944 779 944 541 960
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 44 336 44 336 29 174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 735 608 735 608 512 786
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 340 690 340 690 201 136
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62 13 721 13 721 944
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 40 442 40 442 136 946
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 286 527 286 527 63 246

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.