Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.10.2014

EUROCOM Investment, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01

EUROCOM Investment, s.r.o.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 29 138 352 28 452 253
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 3 723 279 3 788 079
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 3 023 137 3 023 137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 3 023 137 3 023 137
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 -4 069 -4 069
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77 -4 069 -4 069
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 133 964 133 964
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 133 964 133 964
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -39 731 761 881
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 216 914 750
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -39 947 -152 869
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 609 978 -126 834
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 24 507 990 23 726 618
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 245 189 207 544
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90 13 719
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 36 812 21 391
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 194 658 186 153
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 7 125 275 5 787 529
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95 73 930
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 14 368 12 955
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 6 227 570 5 125 058
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 809 407 649 516
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 3 184 049 1 749 448
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 2 310 005 1 444 014
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 60
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 40 521 43 069
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 24 744 23 102
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 230 865 3 863
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 577 914 235 340
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 1 370 184 1 479 368
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 12 583 293 14 502 729
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 10 949 056 11 862 909
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 1 634 237 2 639 820
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 907 083 937 556
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 8 853 4 214
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 860 345 888 008
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 37 885 45 334

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.