Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 37 479 163 23 362 690
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 31 951 902 17 831 664
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 31 337 531 25 119 240
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 31 337 531 25 119 240
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 123 592
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 22 670 384 53 405
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 22 670 384 53 405
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -20 842 620 -3 170 750
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -20 842 620 -3 170 750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -1 336 985 -4 170 231
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 4 948 544 3 971 230
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 18 838 20 107
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 18 838 20 107
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 634 924 326 467
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 634 924 326 467
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 468 000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 2 736 784 1 310 454
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 854 198 735 567
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 1 854 198 735 567
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 234 263 217 558
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 189 607 140 713
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 165 893 204 126
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 292 823 12 490
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 521 690 691 232
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 84 656 92 190
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 437 034 599 042
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 1 036 308 1 154 970
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 578 717 1 559 796
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 700 33
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 16 118 17 650
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 561 899 1 542 113

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.