Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 12 083 596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 13 394 127 7 010 909
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 15 507 31 958
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 253 030 278 728
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 11 815 059 6 133 925
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 2 672 68 386
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 475 644 437 305
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 546 417 53 416
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 285 798 7 191
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 14 658 460 11 076 566
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 9 587 22 752
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 4 830 497 2 992 645
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 434 672 36 754
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 659 584 1 517 927
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 4 626 538 4 777 803
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 220 330 3 262 886
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 12 438 12 324
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 171 737 1 257 645
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 222 033 244 948
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 334 080 302 800
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 186 371 914 391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 177 985 906 005
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 8 386 8 386
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 370 300 24 331
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 94 425 400 905
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 112 406 86 258
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -1 264 333 -4 065 657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 627 572 2 380 224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 75 005 51 253
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 290 192
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 290 192
XII. Kurzové zisky (663) 42 74 715 51 061
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 144 722 155 791
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 42 656 48 074
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 42 656 48 074
O. Kurzové straty (563) 52 74 609 65 704
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 27 457 42 013
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -69 717 -104 538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -1 334 050 -4 170 195
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 935 36
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 935 36
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -1 336 985 -4 170 231

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.