Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2016
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 900 169
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 12 753 317 15 915 222
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 795 277 4 477 276
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 9 101 764 9 366 055
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 524 805 487 342
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 483 778 339 499
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 847 693 1 245 050
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 909 139 14 416 132
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 566 041 3 957 718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 3 423 827 3 600 282
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 314 930 3 979 460
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 986 451 926 876
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 722 132 673 751
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 233 719 225 487
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 30 600 27 638
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 102 861 85 758
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 387 357 1 343 919
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 387 357 1 343 919
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 506 552 316 335
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -102 437 64 159
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 723 557 141 625
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 844 178 1 499 090
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 117 048 2 793 213
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 37 148 81 431
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 4 898
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 60 800
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 60 800
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 21 567 5 456
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 21 567 5 456
XII. Kurzové zisky (663) 42 10 007 15 140
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 676 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 708 676 620 217
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 4 900
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 525 242 506 365
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 525 242 506 365
O. Kurzové straty (563) 52 31 528 37 925
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 147 006 75 927
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -671 528 -538 786
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 172 650 960 304
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 274 969 350 326
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 237 018 202 553
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 37 951 147 773
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 897 681 609 978

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.