Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 64 721 198 28 312 053 36 409 145 37 479 163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 59 348 454 26 355 226 32 993 228 34 920 612
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 2 244 683 2 200 650 44 033 86 481
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 423 047 1 421 089 1 958 5 231
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 810 210 768 135 42 075 81 250
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 11 426 11 426
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 57 103 771 24 154 576 32 949 195 34 834 131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 16 927 802 16 927 802 17 091 918
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 28 111 526 13 005 175 15 106 351 16 524 461
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 11 754 212 10 971 697 782 515 1 020 975
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 10 976 10 976 10 976
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 299 255 177 704 121 551 185 801
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 5 338 418 1 956 827 3 381 591 2 549 644
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 3 844 905 1 258 862 2 586 043 1 622 949
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 1 732 900 806 450 926 450 971 159
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 1 752 087 140 991 1 611 096 648 629
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 337 065 311 421 25 644
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 22 853 22 853 3 161
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 2 400 2 400 2 900
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51 2 400 2 400 2 900
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 1 012 475 697 965 314 510 753 395
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 810 860 615 298 195 562 744 346
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 810 860 615 298 195 562 744 346
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 109 974 109 974
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 91 641 82 667 8 974 9 049
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 478 638 478 638 170 400
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 3 248 3 248 2 791
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 475 390 475 390 167 609
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 34 326 34 326 8 907
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 11 809 11 809
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 22 517 22 517 8 907
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.