Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2016
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 928 948 12 083 596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 12 538 124 13 394 127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 836 15 507
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 290 384 253 030
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 9 636 728 11 815 059
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 973 064 2 672
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 547 884 475 644
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 520 333 546 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 567 895 285 798
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 13 714 026 14 658 460
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 231 9 587
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 3 849 162 4 830 497
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 269 288 434 672
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 526 685 2 659 584
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 4 395 004 4 626 538
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 104 661 3 220 330
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 12 477 12 438
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 116 216 1 171 737
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 161 650 222 033
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 363 399 334 080
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 859 986 1 186 371
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 120 521 1 177 985
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -260 535 8 386
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 845 898 370 300
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 468 94 425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 602 905 112 406
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -1 175 902 -1 264 333
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 803 530 4 627 572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 85 845 75 005
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 106 290
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 106 290
XII. Kurzové zisky (663) 42 85 739 74 715
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 159 618 144 722
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 46 629 42 656
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 46 629 42 656
O. Kurzové straty (563) 52 94 343 74 609
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 18 646 27 457
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -73 773 -69 717
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -1 249 675 -1 334 050
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 900 2 935
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 900 2 935
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -1 252 575 -1 336 985

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.