Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2018

Kúpele Dudince, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 29 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 152 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 8 629 640
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 9 633 076 8 875 506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 39 780 34 207
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 9 371 413 8 595 433
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 58 357 59 649
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 83 3 008
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 163 443 183 209
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 8 134 506 7 536 070
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 28 372 26 022
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 058 500 1 794 373
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 900 709 1 240 353
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 3 681 145 3 033 859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 633 381 2 177 975
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 26 166 20 251
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 922 716 749 747
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 98 882 85 886
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 80 363 76 017
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 883 397 871 192
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 883 716 871 511
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -319 -319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 212
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 37 570 65 703
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 464 238 428 551
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 498 570 1 339 436
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 481 969 5 628 541
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 5 117 962 4 632 422
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 4 773 067 4 241 850
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 205 629 253 063
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 16 400 16 400
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 7 083 8 100
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 182 146 228 563
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 139 147 137 410
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 139 147 137 410
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 110 98
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 110 98
XII. Kurzové zisky (663) 42 9 1
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 5 011 731 4 568 066
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 4 773 067 4 241 850
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 206 788 284 996
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 206 788 284 996
O. Kurzové straty (563) 52 5 20
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 31 871 41 200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 106 231 64 356
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 604 801 1 403 792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 344 566 291 068
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 335 891 328 304
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 8 675 -37 236
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 260 235 1 112 724

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.