Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 22.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 177 014 356 18 336 495 158 677 861 122 666 439
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 71 647 253 17 275 212 54 372 041 51 691 938
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 6 515 215 4 377 315 2 137 900 2 018 955
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 002 655 1 002 655 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 63 428 30 436 32 992 39 335
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 337 884 337 884 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 4 608 587 3 006 340 1 602 247 1 899 747
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 502 661 502 661 79 873
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 45 363 186 12 897 897 32 465 289 30 468 194
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 7 102 729 7 102 729 7 102 729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 4 956 538 3 599 803 1 356 735 771 474
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 14 152 481 9 298 094 4 854 387 3 300 061
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 19 151 438 19 151 438 19 293 930
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 19 768 852 0 19 768 852 19 204 789
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 19 768 852 19 768 852 19 014 428
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27 190 361
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 102 341 990 1 061 283 101 280 707 68 844 667
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 258 804 0 258 804 291 515
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 258 804 258 804 291 515
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 2 081 262 0 2 081 262 1 774 015
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 849 452 0 849 452 849 453
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 849 452 849 452 849 453
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51 96 266 96 266 46 252
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 1 135 544 1 135 544 878 310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 45 242 635 1 061 283 44 181 352 39 927 909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 41 299 044 1 061 283 40 237 761 35 573 807
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 17 887 756 17 887 756 18 177 239
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 23 411 288 1 061 283 22 350 005 17 396 568
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 3 093 459 3 093 459 2 830 083
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 737 257 737 257 1 447 191
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 112 875 112 875 76 828
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 54 759 289 0 54 759 289 26 851 228
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 35 079 35 079 44 644
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 54 724 210 54 724 210 26 806 584
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 3 025 113 3 025 113 2 129 834
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 632 260 632 260 350 092
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 2 342 436 2 342 436 1 779 742
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 50 417 50 417

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.