Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 22.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 485 482 987 470 117 319
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 487 586 971 471 731 536
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 3 526 3 640
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 485 479 461 470 113 679
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 12 305
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 36 744 127 618
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 2 067 240 1 474 294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 405 009 226 385 272 360
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 3 448 3 655
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 556 977 1 384 967
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 355 721 724 341 408 945
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 42 721 718 37 727 622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 30 107 333 26 739 221
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 10 789 797 9 388 325
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 1 824 588 1 600 076
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 95 279 37 728
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 742 299 2 500 921
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 742 299 2 500 921
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 860 62 494
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 37 746 715 458
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 128 175 1 430 570
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 82 577 745 86 459 176
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 128 200 838 127 332 057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4 382 182 1 851 586
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 1 287 298 410 943
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 1 287 298 410 943
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 310 273 125 640
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 17 686 34 266
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 292 587 91 374
XII. Kurzové zisky (663) 42 2 784 611 1 315 003
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 1 479 819 4 655 140
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 1 445 010 4 621 539
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 34 809 33 601
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 2 902 363 -2 803 554
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 85 480 108 83 655 622
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 17 342 170 18 149 119
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 17 599 404 18 277 791
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -257 234 -128 672
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 68 137 938 65 506 503

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.