Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 22.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 158 677 861 122 666 439
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 139 698 627 104 310 689
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 140 000 140 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 140 000 140 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 14 000 14 000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 14 000 14 000
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 4 095 418 4 095 418
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 4 095 418 4 095 418
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 67 311 271 34 554 768
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 67 311 271 34 554 768
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 68 137 938 65 506 503
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 18 202 430 17 453 866
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 84 324 45 116
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 84 324 45 116
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 761 632 5 259 438
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 761 632 5 259 438
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 10 004 087 8 641 390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 6 042 893 5 074 803
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 3 290 915 2 152 922
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 2 751 978 2 921 881
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 1 891 1 888
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 1 962 931 1 751 610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 1 393 351 1 240 574
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 494 154 458 176
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 108 867 114 339
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 7 341 740 3 479 520
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 1 207 807 991 513
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 6 133 933 2 488 007
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 10 647 28 402
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 776 804 901 884
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 217 620 521 812
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 527 270 352 976
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 4 579
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 31 914 22 517

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.