Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 1 389 592 940,10 153 189 093,82 236 403 846,28 241 944 350,56
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 2 7 316 487,95 7 104 346,32 212 141,63 404 673,72
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ) 4 6 861 432,51 6 670 740,88 190 691,63 384 678,85
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 5 198 965,45 198 965,45 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 6 248 409,99 234 639,99 13 770,00 554,87
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 7 7 680,00 0,00 7 680,00 19 440,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 8 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 9 382 148 678,20 146 084 747,50 236 063 930,70 241 411 902,89
Pozemky (031) 10 26 165 985,39 26 165 985,39 25 562 435,71
Umelecké diela a zbierky (032) 11 117 457,51 117 457,51 115 532,51
Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 12 215 563 871,38 38 180 970,22 177 382 901,16 176 696 381,62
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) 13 128 370 928,13 103 946 339,96 24 424 588,17 35 267 232,57
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 14 1 105 434,17 973 934,72 131 499,45 140 585,01
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 15 0,00 0,00 0,00 0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 16 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 17 2 381 545,36 2 305 664,20 75 881,16 96 804,10
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 18 1 111 468,59 677 838,40 433 630,19 463 533,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 19 7 329 830,42 0,00 7 329 830,42 3 069 095,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) 20 2 157,25 0,00 2 157,25 302,06
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 21 127 773,95 0,00 127 773,95 127 773,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 22 127 273,95 127 273,95 127 273,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 23 0,00 0,00 0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 26 500,00 500,00 500,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 27 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 28 0,00 0,00 0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 29 43 190 141,99 165 372,62 43 024 769,37 41 934 775,72
1. Zásoby r. 031 až r. 036 30 846 174,69 0,00 846 174,69 862 006,02
Materiál (112 + 119) - 191 31 488 867,33 0,00 488 867,33 481 448,65
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 32 0,00 0,00 0,00 0,00
Výrobky (123 - 194) 33 354 921,02 0,00 354 921,02 347 240,22
Zvieratá (124 - 195) 34 0,00 0,00 0,00 0,00
Tovar (132 + 139) - 196 35 2 386,34 0,00 2 386,34 3 525,85
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 36 0,00 29 791,30
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 37 34 347,98 18 495,64 15 852,34 240,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 38 15 086,82 0,00 15 086,82 0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 39 19 261,16 18 495,64 765,52 240,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 40 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 41 0,00 0,00 0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 42 2 574 719,54 146 876,98 2 427 842,56 3 075 907,78
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 43 1 744 350,51 146 876,98 1 597 473,53 2 316 046,68
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 44 99 796,67 0,00 99 796,67 122 492,72
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 45 0,00 0,00 0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345) 46 0,00 0,00 67 905,42
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 47 668 798,99 668 798,99 253 539,82
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 48 0,00 0,00 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 50 61 773,37 0,00 61 773,37 315 923,14
4. Finančné účty r. 052 až r. 056 51 39 734 899,78 0,00 39 734 899,78 37 996 621,92
Pokladnica (211 + 213) 52 49 779,23 49 779,23 24 390,03
Bankové účty (221 AÚ + 261) 53 39 685 120,55 39 685 120,55 37 972 231,89
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 54 0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 55 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 56 0,00 0,00 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 57 325 545,25 0,00 325 545,25 86 533,54
1. Náklady budúcich období (381) 58 223 137,34 223 137,34 54 321,34
Príjmy budúcich období (385) 59 102 407,91 102 407,91 32 212,20
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 60 433 108 627,34 153 354 466,44 279 754 160,90 283 965 659,82

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.