Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Strana pasív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b 5 6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 61 143 228 092,28 142 656 313,30
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 62 141 112 136,59 140 325 862,12
Základné imanie (411) 63 118 754 630,32 118 257 699,26
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 64 1 147 990,09 1 050 518,21
Fond reprodukcie (413) 65 21 209 516,18 21 017 644,65
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 66 0,00 0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 67 0,00 0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 68 2 005 519,71 1 447 967,47
Rezervný fond (421) 69 1 167 836,77 731 800,39
Fondy tvorené zo zisku (423) 70 5 685,95 5 799,26
Ostatné fondy (427) 71 831 996,99 710 367,82
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 72 0,00 0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 73 110 435,98 882 483,71
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 74 8 203 222,86 7 631 702,93
1. Rezervy r. 076 až r. 078 75 430 669,96 0,00
Rezervy zákonné (451AÚ) 76 0,00 0,00
Ostatné rezervy (459AÚ) 77 0,00 0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 78 430 669,96 0,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 79 39 819,05 21 398,40
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 80 39 819,05 21 398,40
Vydané dlhopisy (473) 81 0,00 0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 82 0,00 0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 83 0,00 0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 84 0,00 0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 85 0,00 0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 86 0,00 0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 87 7 732 538,58 7 610 155,03
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 88 1 733 924,27 2 096 823,08
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 89 2 863 528,16 2 720 824,77
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 90 1 892 096,66 1 720 818,63
Daňové záväzky (341 až 345) 91 979 732,32 739 857,98
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 92 0,00 0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 93 0,00 0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368) 94 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396) 95 0,00 0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 96 263 257,17 331 830,57
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 97 195,27 149,50
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 98 0,00 0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 99 195,27 149,50
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 128 322 845,76 133 677 643,59
1. Výdavky budúcich období (383) 102 240 395,85 565 272,05
Výnosy budúcich období (384) 103 128 082 449,91 133 112 371,54
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 279 754 160,90 283 965 659,82

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.