Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Číslo účtu Náklady Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 1 4 346 172,39 507 547,73 4 853 720,12 4 767 830,87
502 Spotreba energie 2 4 906 230,32 466 985,72 5 373 216,04 5 419 167,26
504 Predaný tovar 3 0,00 46 050,67 46 050,67 50 207,32
511 Opravy a udržiavanie 4 2 151 603,52 244 931,32 2 396 534,84 3 524 170,42
512 Cestovné 5 1 072 494,30 102 703,85 1 175 198,15 1 109 813,11
513 Náklady na reprezentáciu 6 157 261,99 19 878,34 177 140,33 150 729,73
518 Ostatné služby 7 5 356 100,90 1 010 426,72 6 366 527,62 6 272 710,70
521 Mzdové náklady 8 39 809 159,33 3 781 468,37 43 590 627,70 39 405 381,11
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 13 618 421,96 1 214 987,71 14 833 409,67 13 380 293,58
525 Ostatné sociálne poistenie 10 320 580,79 6 383,15 326 963,94 297 352,27
527 Zákonné sociálne náklady 11 1 604 758,89 78 355,50 1 683 114,39 1 398 945,01
528 Ostatné sociálne náklady 12 2 737,74 2 256,30 4 994,04 2 750,08
531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 3 766,20 3 766,20 3 292,52
532 Daň z nehnuteľností 14 213 511,52 54 025,33 267 536,85 267 536,85
538 Ostatné dane a poplatky 15 153 353,88 28 510,19 181 864,07 170 464,86
541 Zmluvné pokuty a penále 16 355,26 233,25 588,51 10,00
542 Ostatné pokuty a penále 17 6 757,31 5 026,40 11 783,71 3 586,04
543 Odpísanie pohľadávky 18 59 552,73 4 683,23 64 235,96 84 311,56
544 Úroky 19 131,71 0,91 132,62 5,35
545 Kurzové straty 20 4 703,71 245,50 4 949,21 4 953,44
546 Dary 21 81,88 0,00 81,88 150,00
547 Osobitné náklady 22 37 557,90 5 253,76 42 811,66 19 367,64
548 Manká a škody 23 1 546,82 0,00 1 546,82 4 626,17
549 Iné ostatné náklady 24 6 210 708,69 360 769,69 6 571 478,38 5 757 637,32
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 14 132 158,45 23 585,36 14 155 743,81 14 967 613,78
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 16 335,00 0,00 16 335,00 56 007,42
553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 2 850 206,17 0,00 2 850 206,17 2 911 403,83
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 2 369,27 -994,29 1 374,98 -12 791,13
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 84 194,36 0,00 84 194,36 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 351 637,04 550,00 352 187,04 233 571,39
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 500,00 0,00 500,00 0,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 97 471 183,83 7 967 630,91 105 438 814,74 100 251 098,50

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.