Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2021

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 1 650 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 441 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 41 316 797 12 329 826 28 986 971 29 726 654
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 35 087 941 9 881 383 25 206 558 26 557 221
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 453 632 440 264 13 368 19 506
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 453 632 440 264 13 368 19 506
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 17 903 184 9 441 119 8 462 065 8 876 229
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 1 973 221 1 973 221 2 011 063
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 14 117 578 7 924 466 6 193 112 6 473 264
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 1 755 540 1 516 653 238 887 332 502
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 375 375 375
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 45 929 45 929 46 178
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 10 541 10 541 12 847
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 16 731 125 16 731 125 17 661 486
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 14 729 869 14 729 869 16 083 407
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 981 482 981 482
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25 1 578 079
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26 1 019 774 1 019 774
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 6 146 599 2 448 443 3 698 156 2 981 352
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 92 675 92 675 57 741
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 69 347 69 347 38 465
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 23 328 23 328 19 276
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 2 410 026 2 397 338 12 688 10 807
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 2 397 338 2 397 338
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 2 397 338 2 397 338
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 12 688 12 688 10 807
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 2 434 502 51 105 2 383 397 480 742
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 2 175 775 51 105 2 124 670 455 503
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 89 743 89 743 103 311
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 35 640 35 640
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 2 050 392 51 105 1 999 287 352 192
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 158 801 158 801
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 99 655 99 655 24 944
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 271 271 295
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 80 383 80 383 80 383
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 80 383 80 383 80 383
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 1 129 013 1 129 013 2 351 679
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 22 536 22 536 12 823
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 1 106 477 1 106 477 2 338 856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 82 257 82 257 188 081
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 3 848 3 848 1 415
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 18 248 18 248 16 378
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 60 161 60 161 170 288

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.