Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2021

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 1 650 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 441 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 28 986 971 29 726 654
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 25 414 164 25 234 653
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 15 824 908 15 824 908
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 15 824 908 15 824 908
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 476 624 476 624
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 1 959 014 1 892 217
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 1 878 631 1 811 834
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 80 383 80 383
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 3 871 629 3 871 629
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 3 871 629 3 871 629
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 872 092 1 244 147
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 -2 275 603 -1 903 548
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 3 147 695 3 147 695
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 1 858 331 1 257 154
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 1 858 331 1 257 154
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 551 566 667 974
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 3 561 397 4 487 593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 504 002 580 368
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 137 385
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 41 180 46 238
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 462 822 396 745
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 25 943 30 158
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 25 943 30 158
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 923 635 1 167 605
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 730 868 2 197 511
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 317 258 1 752 440
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 -1 551 264 797
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 137 379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 1 181 430 1 487 643
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 2 490 2 490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 226 437 230 184
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 135 460 140 308
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 39 694 62 737
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 9 529 9 352
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 146 236 296 551
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 121 147 275 246
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 25 089 21 305
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 230 713 215 400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 11 410 4 408
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 275
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 11 410 4 133

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.