Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2021

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 1 650 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 441 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 242 338 14 258 755
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 11 141 017 14 410 174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 96 791 158 586
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 9 145 547 14 100 169
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 46 155 57 585
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 125 548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 726 976 93 834
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 431 008 13 519 608
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 32 868 58 546
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 384 573 1 971 779
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 343 077 4 980 630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 4 631 509 5 249 162
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 300 281 3 759 124
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 17 558 17 558
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 145 485 1 300 550
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 168 185 171 930
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 164 308 155 459
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 353 331 372 912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 353 331 372 912
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 97 842
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -53 412 532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 476 912 730 588
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 710 009 890 566
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 527 975 7 305 385
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 24 131 8 494
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 23 807 8 207
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 23 807 8 207
XII. Kurzové zisky (663) 42 70 279
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 254 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 37 609 51 494
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 24 087 32 681
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 571 2 831
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 23 516 29 850
O. Kurzové straty (563) 52 306 991
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 13 216 17 822
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -13 478 -43 000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 696 531 847 566
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 144 965 179 592
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 80 768 92 759
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 64 197 86 833
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 551 566 667 974

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.