Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 1 580 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 44 154 710 12 610 000 31 544 710 28 986 971
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 38 984 178 10 168 007 28 816 171 25 206 558
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 453 632 450 950 2 682 13 368
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 453 632 450 950 2 682 13 368
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 17 938 053 9 717 057 8 220 996 8 462 065
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 1 988 117 1 988 117 1 973 221
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 14 121 423 8 194 694 5 926 729 6 193 112
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 1 771 668 1 522 363 249 305 238 887
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 375 375 375
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 45 929 45 929 45 929
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 10 541 10 541 10 541
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 20 592 493 20 592 493 16 731 125
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 20 592 493 20 592 493 14 729 869
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 981 482
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26 1 019 774
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 5 098 991 2 441 993 2 656 998 3 698 156
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 123 069 123 069 92 675
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 84 580 84 580 69 347
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 38 489 38 489 23 328
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 2 422 064 2 397 338 24 726 12 688
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 2 397 338 2 397 338 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 2 397 338 2 397 338
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 24 726 24 726 12 688
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 339 644 44 655 294 989 2 383 397
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 156 033 44 655 111 378 2 124 670
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 1 019 1 019 89 743
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 35 640
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 155 014 44 655 110 359 1 999 287
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 158 801
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 183 185 183 185 99 655
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 426 426 271
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 80 383 80 383 80 383
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 80 383 80 383 80 383
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 2 133 831 2 133 831 1 129 013
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 33 899 33 899 22 536
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 2 099 932 2 099 932 1 106 477
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 71 541 71 541 82 257
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 2 981 2 981 3 848
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 17 706 17 706 18 248
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 50 854 50 854 60 161

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.