Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 1 580 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 31 544 710 28 986 971
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 28 602 039 25 414 164
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 15 824 908 15 824 908
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 15 824 908 15 824 908
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 476 624 476 624
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 2 014 171 1 959 014
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 1 933 788 1 878 631
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 80 383 80 383
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 3 871 629 3 871 629
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 3 871 629 3 871 629
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 4 353 231 872 092
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 1 205 536 -2 275 603
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 3 147 695 3 147 695
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 2 354 741 1 858 331
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 2 354 741 1 858 331
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -293 265 551 566
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 2 934 806 3 561 397
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 479 267 504 002
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 46 570 41 180
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 432 697 462 822
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 39 266 25 943
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 39 266 25 943
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 692 767 923 635
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 218 607 1 730 868
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 684 100 1 317 258
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 -1 551
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 137 379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 684 100 1 181 430
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 2 490 2 490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 298 188 226 437
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 182 891 135 460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 43 608 39 694
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 7 330 9 529
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 274 186 146 236
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 250 425 121 147
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 23 761 25 089
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 230 713 230 713
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 7 865 11 410
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 144
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 7 721 11 410

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.