Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 10 484 000 9 242 338
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 12 444 422 11 141 017
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 101 000 96 791
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 10 382 999 9 145 547
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 67 358 46 155
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 19 740 1 125 548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 873 325 726 976
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 12 755 543 10 431 008
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 46 334 32 868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 780 123 1 384 573
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 252 444 3 343 077
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 5 677 825 4 631 509
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 060 762 3 300 281
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 17 558 17 558
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 412 425 1 145 485
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 187 080 168 185
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 165 826 164 308
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 331 078 353 331
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 331 078 353 331
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 683 97 842
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 2 331 -53 412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 1 497 899 476 912
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -311 121 710 009
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 5 472 456 4 527 975
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 13 632 24 131
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 13 528 23 807
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 13 528 23 807
XII. Kurzové zisky (663) 42 70
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 104 254
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 37 939 37 609
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 19 820 24 087
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 571
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 19 820 23 516
O. Kurzové straty (563) 52 10 306
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 18 109 13 216
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -24 307 -13 478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -335 428 696 531
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -42 163 144 965
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 80 768
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -42 163 64 197
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -293 265 551 566

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.