Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.07.2022

STÉNIA a.s.

Úč POD

STÉNIA a.s.

Úč POD
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 48 868 934 46 478 925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 24 908 671 23 788 263
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 100 000 100 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 100 000 100 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85 4 843 502 4 843 502
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 10 650 000 10 650 000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 20 000 20 000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 20 000 20 000
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 -607 019 -661 686
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 -607 019 -661 686
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 5 602 575 5 554 294
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 5 602 575 5 554 294
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 4 299 613 3 282 153
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 23 891 774 22 641 072
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 2 490 828 2 649 652
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 33 984
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 13 473 10 604
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 2 477 355 2 605 064
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 7 432 312 10 365 414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 4 118 240 3 098 252
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 2 607 877 2 516 114
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 11 427 3 672
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 2 596 450 2 512 442
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 42 414 33 363
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 25 731 19 657
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 1 050 162 166 920
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 392 056 362 198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 38 628 35 072
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 33 128 24 572
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 5 500 10 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 9 811 766 6 492 682
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 68 489 49 590
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 35 952 39 717
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 32 537 9 873

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.