Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2023
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 25 158 379 24 925 808
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 18 566 253 18 404 827
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 9 968 982 9 968 982
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 9 968 982 9 968 982
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 1 403 1 403
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 1 483 380 1 466 380
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 1 483 380 1 466 380
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 -1 366 283 -1 424 858
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 -1 366 283 -1 424 858
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 8 375 917 8 223 372
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 8 375 917 8 223 372
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 102 854 169 548
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 3 635 940 3 460 156
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 816 964 772 749
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 49 353 49 353
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 95 214 115 516
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 123 838 29 927
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 548 559 577 953
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 100 333 92 247
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 100 333 92 247
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 1 159 446 1 452 209
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 019 148 672 711
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 343 035 248 273
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 343 035 248 273
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 327 419 230 148
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 143 649 143 599
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 145 975 34 659
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 59 070 16 032
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 247 286 176 240
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 184 618 147 354
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 62 668 28 886
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 292 763 294 000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 2 956 186 3 060 825
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 11 17
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 2 816 453 2 922 497
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 139 722 138 311

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.