Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2023
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 11 239 558 8 853 431
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 11 910 393 10 119 281
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 46 873 39 803
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 11 192 685 8 813 628
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 130 751 54 114
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 500 42
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 539 584 1 211 694
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 11 681 873 9 821 067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 33 965 27 789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 437 133 1 899 289
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 464 238 1 206 842
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 6 035 811 5 051 144
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 319 508 3 582 386
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 50 400 47 027
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 407 350 1 267 957
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 258 553 153 774
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 82 866 80 525
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 937 666 912 520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 937 666 912 520
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 28 654 89 711
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 661 540 553 247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 228 520 298 214
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 7 434 973 5 773 625
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 45 866 30 763
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 45 742 30 687
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 45 742 30 687
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 103 70
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 103 70
XII. Kurzové zisky (663) 42 21 6
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 101 800 89 597
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 64 718 66 253
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 64 718 66 253
O. Kurzové straty (563) 52 88 49
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 36 994 23 295
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -55 934 -58 834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 172 586 239 380
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 69 732 69 832
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 99 127 107 592
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -29 395 -37 760
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 102 854 169 548

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.