Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Úč NUJ
Účtovná závierka k 31.12.2014
Dokument: PDF veľkosť 404 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 207 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 1 302 961 737,87 91 425 972,81 211 535 765,06 189 802 984,39
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 2 9 317 173,84 6 990 840,18 2 326 333,66 3 401 738,81
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ) 4 8 818 414,40 6 601 520,42 2 216 893,98 3 224 773,26
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 5 212 573,79 178 397,37 34 176,42 58 340,58
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 6 263 241,65 210 922,39 52 319,26 82 684,97
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 7 22 944,00 0,00 22 944,00 35 940,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 8 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 9 293 622 290,08 84 435 132,63 209 187 157,45 186 378 971,63
Pozemky (031) 10 25 236 763,11 25 236 763,11 25 298 549,44
Umelecké diela a zbierky (032) 11 85 731,59 85 731,59 85 731,59
Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 12 153 615 057,70 28 106 724,69 125 508 333,01 124 982 503,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) 13 82 100 767,82 52 546 689,81 29 554 078,01 28 044 928,11
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 14 1 074 764,03 989 142,51 85 621,52 157 862,81
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 15 0,00 0,00 0,00 0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 16 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 17 2 699 339,65 2 296 362,25 402 977,40 677 033,42
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 18 1 094 708,84 496 213,37 598 495,47 509 590,69
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 19 21 680 963,70 0,00 21 680 963,70 6 563 597,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) 20 6 034 193,64 0,00 6 034 193,64 59 175,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 21 22 273,95 0,00 22 273,95 22 273,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 22 22 273,95 22 273,95 22 273,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 23 0,00 0,00 0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 26 0,00 0,00 0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 27 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 28 0,00 0,00 0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 29 40 380 724,07 225 623,11 40 155 100,96 45 155 500,58
1. Zásoby r. 031 až r. 036 30 804 025,68 0,00 804 025,68 3 849 906,74
Materiál (112 + 119) - 191 31 533 350,60 0,00 533 350,60 568 584,05
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 32 0,00 0,00 0,00 0,00
Výrobky (123 - 194) 33 255 277,63 0,00 255 277,63 255 176,88
Zvieratá (124 - 195) 34 331,94 0,00 331,94 331,94
Tovar (132 + 139) - 196 35 2 714,32 0,00 2 714,32 3 320,92
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 36 12 351,19 12 351,19 3 022 492,95
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 37 0,00 0,00 0,00 24 406,55
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 38 0,00 0,00 0,00 24 406,55
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 39 0,00 0,00 0,00 0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 40 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 41 0,00 0,00 0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 42 7 318 671,54 225 623,11 7 093 048,43 6 574 066,73
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 43 1 462 973,66 205 852,79 1 257 120,87 1 568 160,65
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 44 36 887,01 19 770,32 17 116,69 1 303,97
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 45 0,00 0,00 0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345) 46 0,00 0,00 511 794,49
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 47 2 862 182,69 2 862 182,69 1 292 816,50
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 48 0,00 0,00 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 50 2 956 628,18 0,00 2 956 628,18 3 199 991,12
4. Finančné účty r. 052 až r. 056 51 32 258 026,85 0,00 32 258 026,85 34 707 120,56
Pokladnica (211 + 213) 52 14 059,05 14 059,05 20 492,51
Bankové účty (221 AÚ + 261) 53 32 243 967,80 32 243 967,80 34 686 628,05
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 54 0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 55 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 56 0,00 0,00 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 57 276 567,27 0,00 276 567,27 527 202,95
1. Náklady budúcich období (381) 58 95 204,84 95 204,84 208 184,62
Príjmy budúcich období (385) 59 181 362,43 181 362,43 319 018,33
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 60 343 619 029,21 91 651 595,92 251 967 433,29 235 485 687,92

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.