Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Číslo účtu Náklady Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 1 4 429 832,32 526 753,49 4 956 585,81 5 104 141,96
502 Spotreba energie 2 4 996 863,73 613 927,00 5 610 790,73 6 261 126,75
504 Predaný tovar 3 0,00 49 880,69 49 880,69 29 242,71
511 Opravy a udržiavanie 4 2 587 233,14 165 339,66 2 752 572,80 2 785 981,12
512 Cestovné 5 1 620 226,58 107 719,56 1 727 946,14 1 343 113,40
513 Náklady na reprezentáciu 6 71 238,83 11 727,23 82 966,06 105 206,55
518 Ostatné služby 7 5 327 585,01 911 890,82 6 239 475,83 6 731 679,95
521 Mzdové náklady 8 33 259 512,73 2 246 981,70 35 506 494,43 37 676 038,75
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 11 518 642,38 696 124,50 12 214 766,88 12 781 426,92
525 Ostatné sociálne poistenie 10 237 175,64 4 624,55 241 800,19 243 176,81
527 Zákonné sociálne náklady 11 1 328 002,31 45 285,55 1 373 287,86 1 398 622,16
528 Ostatné sociálne náklady 12 4 448,73 3 435,77 7 884,50 12 205,46
531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 2 492,23 2 492,23 2 235,60
532 Daň z nehnuteľností 14 173 176,62 37 710,62 210 887,24 209 989,01
538 Ostatné dane a poplatky 15 34 231,82 4 171,01 38 402,83 76 953,87
541 Zmluvné pokuty a penále 16 11,29 0,77 12,06 6,74
542 Ostatné pokuty a penále 17 4 028,00 481,44 4 509,44 1 096,39
543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 27 641,08 27 641,08 4 535,22
544 Úroky 19 97,65 0,00 97,65 229,39
545 Kurzové straty 20 3 389,92 556,91 3 946,83 4 270,58
546 Dary 21 718,71 0,00 718,71 0,00
547 Osobitné náklady 22 13 897,69 6 715,59 20 613,28 19 996,57
548 Manká a škody 23 68 660,16 2 056,35 70 716,51 15 414,05
549 Iné ostatné náklady 24 6 999 226,95 328 135,12 7 327 362,07 7 489 131,71
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 10 748 691,54 31 024,21 10 779 715,75 12 099 960,93
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 0,00 66 219,68 66 219,68 55 005,07
553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 3 851 035,54 0,00 3 851 035,54 2 898 937,20
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 0,00 -10 475,84 -10 475,84 33 731,27
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 876 795,14 150,00 876 945,14 416 130,99
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 0,00 0,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 88 154 722,43 5 880 569,69 94 035 292,12 97 799 587,13

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.