Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Strana pasív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b 5 6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 61 146 680 874,90 146 680 794,27
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 62 144 835 226,20 144 880 640,62
Základné imanie (411) 63 122 925 778,45 123 423 708,80
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 64 855 979,70 837 032,93
Fond reprodukcie (413) 65 21 053 468,05 20 619 898,89
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 66 0,00 0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 67 0,00 0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 68 1 127 148,48 1 439 289,14
Rezervný fond (421) 69 615 626,54 945 242,76
Fondy tvorené zo zisku (423) 70 685,95 685,95
Ostatné fondy (427) 71 510 835,99 493 360,43
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 72 0,00 0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 73 718 500,22 360 864,51
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 74 15 150 267,45 12 873 142,65
1. Rezervy r. 076 až r. 078 75 136 524,53 1 767 890,24
Rezervy zákonné (451AÚ) 76 0,00 0,00
Ostatné rezervy (459AÚ) 77 128 533,05 0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 78 7 991,48 1 767 890,24
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 79 38 073,94 47 378,24
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 80 38 073,94 47 378,24
Vydané dlhopisy (473) 81 0,00 0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 82 0,00 0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 83 0,00 0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 84 0,00 0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 85 0,00 0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 86 0,00 0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 87 14 975 668,98 11 057 874,17
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 88 7 098 183,99 3 151 011,47
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 89 2 384 646,39 2 458 117,97
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 90 1 504 838,79 1 560 359,51
Daňové záväzky (341 až 345) 91 559 574,19 595 004,78
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 92 0,00 0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 93 0,00 0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368) 94 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396) 95 0,00 0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 96 3 428 425,62 3 293 380,44
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 97 0,00 0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 98 0,00 0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 99 0,00 0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 90 136 290,94 75 931 751,00
1. Výdavky budúcich období (383) 102 962 689,59 1 160 436,47
Výnosy budúcich období (384) 103 89 173 601,35 74 771 314,53
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 251 967 433,29 235 485 687,92

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.