Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Strana aktív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 1 385 022 711,46 131 839 287,47 253 183 423,99 265 753 297,53
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 2 10 104 294,51 9 329 307,70 774 986,81 1 010 597,66
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ) 4 9 636 138,02 8 890 519,76 745 618,26 1 002 436,74
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 5 198 965,45 198 965,45 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 6 243 751,04 239 822,49 3 928,55 8 160,92
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 7 25 440,00 0,00 25 440,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) 8 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 9 374 795 643,00 122 509 979,77 252 285 663,23 264 619 925,92
Pozemky (031) 10 25 561 905,71 25 561 905,71 24 769 558,59
Umelecké diela a zbierky (032) 11 90 032,51 90 032,51 85 052,51
Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 12 211 331 321,58 33 888 739,09 177 442 582,49 178 603 969,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ) 13 131 374 833,05 84 669 527,61 46 705 305,44 58 983 364,85
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 14 1 058 946,50 939 399,65 119 546,85 103 630,86
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 15 0,00 0,00 0,00 0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 16 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 17 2 530 293,87 2 396 908,64 133 385,23 172 194,06
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 18 1 094 708,84 615 404,78 479 304,06 509 989,08
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 19 1 753 298,88 0,00 1 753 298,88 1 391 864,25
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ) 20 302,06 0,00 302,06 302,06
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 21 122 773,95 0,00 122 773,95 122 773,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 22 122 273,95 122 273,95 122 273,95
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 23 0,00 0,00 0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 24 0,00 0,00 0,00 0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 25 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 26 500,00 500,00 500,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 27 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 28 0,00 0,00 0,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 29 37 758 202,03 241 662,81 37 516 539,22 33 104 941,01
1. Zásoby r. 031 až r. 036 30 801 288,47 0,00 801 288,47 809 536,23
Materiál (112 + 119) - 191 31 467 486,74 0,00 467 486,74 486 209,90
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 32 0,00 0,00 0,00 0,00
Výrobky (123 - 194) 33 320 722,01 0,00 320 722,01 314 162,28
Zvieratá (124 - 195) 34 0,00 0,00 0,00 331,94
Tovar (132 + 139) - 196 35 2 006,03 0,00 2 006,03 2 232,62
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 36 11 073,69 11 073,69 6 599,49
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 37 240,00 0,00 240,00 0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 38 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 39 240,00 0,00 240,00 0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 40 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 41 0,00 0,00 0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 42 2 652 157,57 241 662,81 2 410 494,76 2 438 212,12
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 43 2 017 883,39 222 401,65 1 795 481,74 1 846 168,10
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 44 166 124,93 19 261,16 146 863,77 178 606,56
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 45 0,00 0,00 0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345) 46 0,00 0,00 0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 47 96 988,03 96 988,03 36 617,07
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 48 0,00 0,00 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 50 371 161,22 0,00 371 161,22 376 820,39
4. Finančné účty r. 052 až r. 056 51 34 304 515,99 0,00 34 304 515,99 29 857 192,66
Pokladnica (211 + 213) 52 49 225,73 49 225,73 30 685,44
Bankové účty (221 AÚ + 261) 53 34 255 290,26 34 255 290,26 29 826 507,22
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 54 0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 55 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 56 0,00 0,00 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 57 149 628,19 0,00 149 628,19 282 237,06
1. Náklady budúcich období (381) 58 86 650,73 86 650,73 104 324,97
Príjmy budúcich období (385) 59 62 977,46 62 977,46 177 912,09
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 60 422 930 541,68 132 080 950,28 290 849 591,40 299 140 475,60

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.