Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Strana pasív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b 5 6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 61 142 044 963,61 141 028 980,99
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 62 140 256 941,90 140 427 538,57
Základné imanie (411) 63 120 108 475,18 123 392 056,53
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 64 1 046 611,11 1 065 996,46
Fond reprodukcie (413) 65 19 101 855,61 15 969 485,58
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 66 0,00 0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 67 0,00 0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 68 1 065 682,68 579 910,40
Rezervný fond (421) 69 247 136,59 47 034,40
Fondy tvorené zo zisku (423) 70 1 917,26 685,95
Ostatné fondy (427) 71 816 628,83 532 190,05
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) 72 0,00 0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 73 722 339,03 21 532,02
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 74 7 283 636,56 7 264 041,58
1. Rezervy r. 076 až r. 078 75 23 364,00 24 648,37
Rezervy zákonné (451AÚ) 76 0,00 0,00
Ostatné rezervy (459AÚ) 77 0,00 0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 78 23 364,00 24 648,37
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 79 18 536,85 24 408,42
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 80 18 536,85 24 408,42
Vydané dlhopisy (473) 81 0,00 0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 82 0,00 0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 83 0,00 0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 84 0,00 0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 85 0,00 0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 86 0,00 0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 87 7 241 651,41 7 214 868,29
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 88 1 575 591,03 1 449 773,85
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 89 2 524 556,81 2 476 355,38
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 90 1 627 085,96 1 573 816,98
Daňové záväzky (341 až 345) 91 760 704,11 962 317,86
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 92 0,00 0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 93 0,00 0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368) 94 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396) 95 0,00 0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 96 753 713,50 752 604,22
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 97 84,30 116,50
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 98 0,00 0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 99 84,30 116,50
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 141 520 991,23 150 847 453,03
1. Výdavky budúcich období (383) 102 768 048,76 884 459,94
Výnosy budúcich období (384) 103 140 752 942,47 149 962 993,09
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 290 849 591,40 299 140 475,60

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.