Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Číslo účtu Náklady Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 1 3 874 344,00 688 058,00 4 562 402,00 4 730 152,18
502 Spotreba energie 2 4 906 665,13 586 427,25 5 493 092,38 5 875 216,03
504 Predaný tovar 3 0,00 55 456,03 55 456,03 60 690,89
511 Opravy a udržiavanie 4 3 160 167,82 223 909,92 3 384 077,74 3 321 479,92
512 Cestovné 5 1 005 436,50 80 583,02 1 086 019,52 1 099 582,48
513 Náklady na reprezentáciu 6 123 435,82 16 358,68 139 794,50 97 096,25
518 Ostatné služby 7 5 023 139,41 645 136,91 5 668 276,32 5 415 009,65
521 Mzdové náklady 8 35 161 888,65 3 006 679,28 38 168 567,93 37 262 351,13
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 9 12 006 894,43 986 373,36 12 993 267,79 12 533 266,56
525 Ostatné sociálne poistenie 10 274 846,93 6 523,72 281 370,65 268 270,20
527 Zákonné sociálne náklady 11 1 282 797,19 62 581,76 1 345 378,95 1 491 058,63
528 Ostatné sociálne náklady 12 2 399,97 3,56 2 403,53 2 930,61
531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 3 722,87 3 722,87 3 976,50
532 Daň z nehnuteľností 14 209 878,94 59 775,95 269 654,89 213 041,97
538 Ostatné dane a poplatky 15 144 764,73 18 993,51 163 758,24 67 780,79
541 Zmluvné pokuty a penále 16 51,86 6,00 57,86 12 155,61
542 Ostatné pokuty a penále 17 5 039,42 728,66 5 768,08 1 024,21
543 Odpísanie pohľadávky 18 13 017,49 14 802,94 27 820,43 6 264,28
544 Úroky 19 0,00 0,36 0,36 2,66
545 Kurzové straty 20 4 213,72 1 040,94 5 254,66 4 413,59
546 Dary 21 0,00 0,00 0,00 0,00
547 Osobitné náklady 22 18 912,57 1 369,50 20 282,07 35 721,23
548 Manká a škody 23 25 728,38 0,00 25 728,38 671,46
549 Iné ostatné náklady 24 5 511 059,80 335 194,96 5 846 254,76 6 261 430,43
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 16 018 966,29 30 128,40 16 049 094,69 17 670 778,97
552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 38 959,18 0,00 38 959,18 580 393,16
553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 3 183 919,42 0,00 3 183 919,42 4 207 032,90
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 0,00 26 752,13 26 752,13 18 525,00
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 293 987,53 770,00 294 757,53 815 931,61
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 0,00 0,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 92 290 515,18 6 851 377,71 99 141 892,89 102 056 248,90

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.