Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 88 242,76 88 242,76 400 175,06
602 Tržby z predaja služieb 40 4 779 820,85 5 104 149,27 9 883 970,12 10 168 017,26
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 100 075,14 100 075,14 109 305,66
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 44 696,39 -37 109,16 7 587,23 25 699,56
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 24,00 0,00 24,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 13 801,16 8 824,15 22 625,31 164 876,02
642 Ostatné pokuty a penále 51 1 024,68 8 990,56 10 015,24 8 804,37
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 991,38 991,38 733,33
645 Kurzové zisky 54 288,22 3,02 291,24 135,70
646 Prijaté dary 55 3 169,35 0,00 3 169,35 5 793,26
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 1 875 625,33 250 919,07 2 126 544,40 0,00
649 Iné ostatné výnosy 58 2 749 965,70 1 046 929,89 3 796 895,59 5 350 047,70
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 1 011 019,82 1 011 019,82 1 029 226,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 747 000,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 38,20
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 515 232,95 0,00 515 232,95 1 269 961,67
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 928,28 1 458 310,67 1 459 238,95 1 404 502,02
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 135 630,50 0,00 135 630,50 98 311,28
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 32 677,43 0,00 32 677,43 0,00
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 81 108 459,26 0,00 81 108 459,26 81 910 335,68
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 91 261 344,10 9 041 346,57 100 302 690,67 102 692 962,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -1 029 171,08 2 189 968,86 1 160 797,78 636 713,87
591 Daň z príjmov 76 0,00 438 458,75 438 458,75 615 181,85
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -1 029 171,08 1 751 510,11 722 339,03 21 532,02

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.