Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 23.06.2021

STÉNIA a.s.

Úč POD

STÉNIA a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 23 262 201 21 306 830
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 23 262 201 21 699 296
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 21 477 120 19 377 086
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 643 419 1 929 744
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 300 000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 141 662 92 466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 18 830 209 17 467 672
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 15 135 774 13 857 025
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 190 035 295 881
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -4 952
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 372 266 1 186 564
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 740 306 653 401
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 527 447 468 189
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 176 697 156 128
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 36 162 29 084
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 71 799 56 756
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 263 484 921 805
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 263 484 921 805
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 254 807
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -115 979 172 948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 172 524 73 437
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 431 992 4 231 624
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 422 464 5 972 312
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 119 506 328 566
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 265 043
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 41 997 59 393
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 41 997 59 393
XII. Kurzové zisky (663) 42 77 457 4 030
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 52 100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 393 665 19 463
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 265 043
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 -550 707
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 327 471 232 031
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 327 471 232 031
O. Kurzové straty (563) 52 26 583 14 448
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 39 611 58 648
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -274 159 309 103
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 157 833 4 540 727
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 875 680 938 059
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 892 382 845 605
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -16 702 92 454
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 3 282 153 3 602 668

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.